Fairness en maatschappelijke verantwoordelijkheid

Het is één ding om met enthousiasme humanitaire idealen te eisen, maar het is heel wat anders om zich in het normale bedrijfsleven van alledag op een wijze te gedragen die rekening houdt met de rechten van medemensen, ongeacht hun herkomst en nationaliteit. TARGA heeft altijd de naleving van deze normen gehanteerd en is vanaf 2009 lid van het „Business Social Compliance Initiative“ (BSCI), een non-profitorganisatie die in 2002 door vooraanstaande ondernemingen en de "Foreign Trade Association" (FTA) in Brussel werd opgericht. Het hoofddoel van de FTA is om het maatschappelijk verantwoordelijke optreden in de wereldwijde toeleverancierketen van Europese bedrijven veilig te stellen en continu te verbeteren. De basis is de zogenaamde BSCI-gedragscodex, gegrond op de vereisten van de Verklaring van de mensenrechten van de VN, de Conventies van de "Internationale Arbeidsorganisatie" (ILO), de Conventies van de VN over de Rechten van het kind, alsmede de afschaffing van iedere vorm van discriminatie van vrouwen, de VN Global Compact en de OESO-richtlijnen voor multinationals. Inhoudelijk heeft de gedragscodex betrekking op de naleving van wetten, vrijheid van vereniging, het recht op cao-onderhandelingen en een verbod op discriminatie. Bovendien omvatten de richtlijnen andere belangrijke aspecten, zoals rechtmatige beloning, werktijd, gezondheid en veiligheid op het werk, het verbod op kinderarbeid, het verbod op dwangarbeid en disciplinaire maatregelen, milieu- en veiligheidskwesties en het managementsysteem. Met de ondertekening van de gedragscodes verbinden de toeleveranciers zich tot naleving van deze vereisten. En dat is nu precies wat wij doen!