Verklaring inzake gegevensbescherming

1) Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens, en contactgegevens van de verantwoordelijke

1.1 Hartelijk dank voor uw bezoek aan onze website. Hieronder vindt u informatie over hoe we omgaan met de persoonsgegevens die we tijdens uw bezoek aan onze website over u verzamelen. “Persoonsgegevens” zijn al die gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.

1.2 De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking van deze website in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is TARGA GmbH, Coesterweg 45, 59494 Soest, Duitsland, tel.: +49 (0) 2921/38038 0, fax: +49 (0)2921/38038 90, e-mail: targa@targa-online.com. De verantwoordelijke voor verwerking van persoonsgegevens is die natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel en de middelen van de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

1.3 De verantwoordelijke heeft voor deze website een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld, die kan worden bereikt op: "TARGA GmbH, Dietmar Finke, Coesterweg 45, 59494 Soest, Duitsland, +49 2921 380 38 555, datenschutz@targa.de"

1.4 Deze website gebruikt, uit veiligheidsoverwegingen en voor het veilig doorsturen van persoonsgegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bijv. bestellingen, of informatieverzoeken aan de verantwoordelijke), een verbinding met SSL- of TLS-encryptie. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan de tekenreeks “https://” en aan het hangslot-pictogram in de adresbalk van uw browser.

2) Verzamelen van gegevens tijdens uw bezoek aan onze website

Als u uitsluitend om informatieve redenen onze website bezoekt, m.a.w. u meldt zich niet aan of u verstrekt ons geen andere informatie, dan verzamelen we uitsluitend die gegevens die uw browser naar onze server stuurt (de zogenaamde “server-logboekbestanden”). Wanneer u onze website opent, dan verzamelen we de volgende gegevens, die voor ons technisch noodzakelijk zijn om u onze website te kunnen tonen:

 • de bezochte website;
 • de datum en tijd van uw bezoek;
 • de hoeveelheid verzonden data in bytes;
 • de bron/link van waaruit u onze website hebt bereikt;
 • de gebruikte browser;
 • het gebruikte besturingssysteem;
 • het gebruikte IP-adres (indien nodig, in geanonimiseerde vorm).

De verwerking gebeurt overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. f van de AVG op basis van onze gerechtvaardigde belangen in het verbeteren van de stabiliteit en werking van onze website. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden of verder verwerkt. We behouden ons echter het recht voor om de server-logboekbestanden te controleren, indien er concrete aanwijzingen van onrechtmatig gebruik van de website bestaan.

3) Cookies

Om het bezoek aan onze website aangenaam te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken wij op verschillende pagina's zogenaamde “cookies”. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw eindtoestel worden opgeslagen. Enkele cookies die wij gebruiken, worden na het einde van de browsersessie, dus na het sluiten van uw browser, weer gewist (zgn. “sessie-cookies”). Andere cookies blijven op uw eindtoestel staan. Ze zorgen ervoor dat wij of onze partnerbedrijven (“cookies van externe aanbieders”) u bij uw volgende bezoek kunnen herkennen (“permanente cookies”). Bij het gebruik van cookies verzamelen en verwerken deze cookies specifieke gebruikersgegevens, zoals het type browser, de locatie van de gebruiker en het IP-adres. Permanente cookies worden na een bepaalde termijn - die van cookie tot cookie verschilt - automatisch gewist.

Wanneer door ons geplaatste cookies ook persoonsgegevens verwerken, dan gebeurt dit hetzij overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. f van de AVG voor de bescherming van ons gerechtvaardigde belang in een optimale werking van de website en een klantvriendelijke en doeltreffende weergave van de website.

We werken soms met marketingpartners samen die ons helpen onze online aanwezigheid interessanter voor u te maken. Daartoe worden tijdens uw bezoek aan onze website ook cookies van deze marketingpartners op uw harde schijf opgeslagen (“cookies van externe aanbieders”). Wanneer we met de hierboven vermelde marketingpartners samenwerken, dan wordt u over het gebruik van dergelijke cookies en de omvang van de verzamelde gegevens individueel en afzonderlijk ingelicht.

U kunt uw browser zo instellen, dat u ofwel individueel over het plaatsen van elke cookie wordt ingelicht zodat u de cookie in kwestie individueel kunt accepteren of weigeren, ofwel cookies alleen in bepaalde gevallen accepteert ofwel alle cookies weigert. De manier waarop deze cookie-instellingen worden beheerd, verschilt van browser tot browser. In het Help-menu van elke browser vindt u instructies over hoe u de cookie-instellingen kunt wijzigen. Meer informatie vindt u onder de volgende links:

Internet Explorer: windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Firefox: support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Chrome: support.google.com/chrome/bin/answer.py
Safari: support.apple.com/kb/ph21411
Opera: help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html

Houd er rekening mee dat als u de cookies niet accepteert, de werking van onze website mogelijk beperkt is.

4) Contactopname

Wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via het contactformulier of per e-mail), dan verzamelen we persoonsgegevens over u. Welke gegevens we in het contactformulier verzamelen, is duidelijk herkenbaar in het betreffende contactformulier. Deze gegevens worden uitsluitend verzameld en gebruikt met als doel het beantwoorden van uw verzoek of om contact met u op te nemen en de technische administratie van dit contact. De wettelijke grondslag voor het verwerken van de gegevens is ons gerechtvaardigde belang in het beantwoorden van uw verzoek, overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. f van de AVG. Indien de contactopname gebeurt met als doel het sluiten van een overeenkomst, dan is een aanvullende wettelijke grondslag voor de verwerking art. 6 lid 1 lit. b van de AVG. Uw gegevens worden na de behandeling van uw verzoek verwijderd, indien het duidelijk is dat de desbetreffende kwestie voldoende afgehandeld is en er geen verplichtingen in verband met een wettelijke bewaartermijn bestaan.

5) Rechten van de betrokkene

5.1 De wetgeving inzake gegevensbescherming verleent u tegenover de verantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, uitgebreide rechten (recht op inlichtingen en tussenkomst), waarover we u hieronder meer informatie bieden:

 • Recht op inlichtingen overeenkomstig art. 15 van de VGA: u hebt met name recht op inlichtingen over de door ons verwerkte persoonsgegevens over u, de doeleinden van de verwerking, de categorieën van de verwerkte persoonsgegevens, de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn of worden verstrekt, de geplande bewaartermijn of de criteria voor het bepalen van de bewaartermijn, het bestaan van recht op correctie, wissen, beperking van de verwerking, bezwaar tegen de verwerking, bezwaar bij de toezichthouder, de herkomst van uw gegevens, wanneer deze niet door ons bij u zijn verzameld, het bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming met inbegrip van profilering, en waar van toepassing, zinvolle informatie over de betrokken logica en de draagwijdte en geplande gevolgen van dergelijke verwerking, alsook recht op kennisgeving over welke garanties overeenkomstig art. 46 van de AVG bestaan bij het doorgeven van uw gegevens aan derde landen.
 • Recht op correctie overeenkomstig art. 16 van de VGA: u hebt recht op onmiddellijke correctie van onjuiste gegevens over u en/of aanvulling van de bij ons opgeslagen onvolledige gegevens over u.
 • Recht op wissen overeenkomstig art. 17 van de VGA: u hebt het recht om het wissen van uw persoonsgegevens te eisen onder de voorwaarden van art. 17 lid 1 van de VGA. Dat recht bestaat echter niet, wanneer de verwerking nodig is voor het uitoefenen van het recht op vrije meningsuiting en informatie, voor het vervullen van een wettelijke verplichting, wegens openbare belangen of voor het opeisen, uitoefenen of verdedigen van wettelijke rechten.
 • Recht op beperking van de verwerking overeenkomstig art. 18 van de VGA: u hebt het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen, terwijl de door uw aangevochten correctheid van uw gegevens wordt gecontroleerd, wanneer u een verwerking van uw gegevens weigert wegens ongeoorloofde gegevensverwerking en in plaats daarvan een beperking van de verwerking van uw gegevens eist, wanneer u uw gegevens nodig hebt voor het opeisen, uitoefenen of verdedigen van wettelijke rechten, nadat we deze gegevens na het bereiken van het doel niet meer nodig hebben of wanneer u bezwaar hebt aangetekend wegens uw bijzondere situatie, zolang nog niet vaststaat of onze gerechtvaardigde belangen al dan niet zwaarder wegen.
 • Recht op kennisgeving overeenkomstig art. 19 van de VGA: hebt u het recht op correctie, verwijdering of beperking van de verwerking tegenover de verantwoordelijke opgeëist, dan is de verantwoordelijke verplicht om alle ontvangers aan wie de desbetreffende persoonsgegevens zijn verstrekt, op de hoogte te stellen van deze correctie of het wissen van gegevens of beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning vergt. U hebt het recht om informatie over deze ontvangers te ontvangen.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens overeenkomstig art. 20 van de VGA: u hebt het recht om de persoonsgegevens over u, die u aan ons hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, of de overdracht ervan aan een andere verantwoordelijke te eisen, in zover dit technisch mogelijk is.
 • Recht op herroeping van uw toestemmingen overeenkomstig art. 7 lid 3 van de AVG: u hebt het recht om een toestemming voor de verwerking van gegevens te allen tijde, met effect voor de toekomst te herroepen. In geval van de herroeping zullen we de betreffende gegevens onmiddellijk verwijderen, voor zover een verdere verwerking niet berust op de wettelijke grondslag van toestemmingsvrije verwerking. Het herroepen van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.
 • Recht om bezwaar in te dienen overeenkomstig art. 77 van de VGA: indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens inbreuk maakt tegen de AVG, dan hebt u - onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte - het recht een bezwaar in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, u uw werkplek hebt of waar de beweerde inbreuk is begaan.

5.2 RECHT VAN BEZWAAR

WANNEER WE IN HET KADER VAN EEN BELANGENAFWEGING UW PERSOONSGEGEVENS OP BASIS VAN ONZE ZWAARDER WEGENDE GERECHTVAARDIGDE BELANGEN VERWERKEN, DAN HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM WEGENS DE UIT UW SPECIALE SITUATIE VOORVLOEIENDE REDENEN, MET EFFECT VOOR DE TOEKOMST BEZWAAR AAN TE TEKENEN TEGEN DEZE VERWERKING.
MAAKT U VAN DIT RECHT VAN BEZWAAR GEBRUIKT, DAN STOPPEN WE MET DE VERWERKING VAN DE DESBETREFFENDE GEGEVENS. WE BEHOUDEN ONS ECHTER HET RECHT OP VERDERE VERWERKING VOOR, WANNEER WIJ DRINGENDE, VERDEDIGINGSWAARDIGE REDENEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE REKENING HOUDEN MET UW BELANGEN, BASISRECHTEN EN BASISVRIJHEDEN, OF WANNEER DE VERWERKING DIENT VOOR HET OPEISEN, UITOEFENEN OF VERDEDIGEN VAN WETTELIJKE RECHTEN.

INDIEN UW PERSOONSGEGEVENS DOOR ONS WORDEN VERWERKT VOOR DIRECT MARKETING-DOELEINDEN, DAN HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM BEZWAAR AAN TE TEKENEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS VOOR DERGELIJKE MARKETING. U KUNT BEZWAAR AANTEKENEN, ZOALS HIERBOVEN IS BESCHREVEN.

MAAKT U VAN DIT RECHT VAN BEZWAAR GEBRUIK, DAN STOPPEN WE MET DE VERWERKING VAN DE DESBETREFFENDE GEGEVENS VOOR DIRECT MARKETING-DOELEINDEN.

6) Bewaartermijn van persoonsgegevens

De bewaartermijn van persoonsgegevens hangt af van de desbetreffende wettelijke bewaartermijn (bijv. volgens de handels- en belastingwetgeving). Na afloop van de bewaartermijn worden de gegevens routinematig verwijderd, voor zover ze niet meer nodig zijn voor het tot stand brengen of uitvoeren van een overeenkomst en/of er voor ons geen gerechtvaardigd belang meer bestaat om de gegevens verder te bewaren.